Tumblr Mouse Cursors
✖MyImperfections✖✖MyImperfections✖

“Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.”

Home Theme Ask me anything Submit

Bawing bawi sa 4hrs na call😍

Ayaw niya ng laging magkausap sa text kasi kelangan din ng space. Paano naman yung communication namin as mag boyfriend/girlfriend? Kapaan na lang? Pag magkikita dun lang okay? Pakshet na relasyon to ang panget ng flow kabago bago. Asdffghjkl 😞😣😒😢😰😪

Minahal ko siya na wala siyang ginagawang kahit ano.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter