Tumblr Mouse Cursors
✖MyImperfections✖✖MyImperfections✖

“Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.”

Home Theme Ask me anything Submit

Ayaw niya ng laging magkausap sa text kasi kelangan din ng space. Paano naman yung communication namin as mag boyfriend/girlfriend? Kapaan na lang? Pag magkikita dun lang okay? Pakshet na relasyon to ang panget ng flow kabago bago. Asdffghjkl 😞😣😒😢😰😪

Minahal ko siya na wala siyang ginagawang kahit ano.

(via kimpoyfeliciano)

(via kimpoyfeliciano)

Let things happen naturally, and you’ll notice how much more happier you’ll be when they happen unexpectedly. :)
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter